Regulamin

 

Regulamin korzystania z Serwisu Appchance

I. Zakres Usługi.

Serwis Appchance to usługa świadczona przez Appchance Spółka z ograniczoną odpowiedzialności Sp. k. z siedzibą w Poznaniu, zwaną dalej „Dostawcą”, za pośrednictwem strony internetowej www.appchance.pl , pozwalającej na zamówienie Newslettera, otrzymanie pełnej wersji audiobooka oraz umożliwienie kontaktu Dostawcy z Użytkownikiem.

Korzystanie z pełnej wersji Serwisu może wymagać udostępnienia przez Użytkownika danych osobowych. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu prosimy o szczegółowe zapoznanie się z poniższymi warunkami korzystania z usługi oraz z Polityką prywatności.

II.Definicje.

Dostawca  – Spółka „Appchance” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Matejki 46/5, 60 – 767 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców  w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000541001, REGON 360661263, NIP 7811905715 będąca równocześnie twórcą Serwisu.

Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Newsletter – usługa elektroniczna, świadczona przez Dostawcę, polegająca na dystrybucji za pośrednictwem poczty elektronicznej e – mail, umożliwiająca korzystającym z niej Użytkownikom na automatyczne otrzymywanie informacji marketingowych,

Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą.

Publikacja – materiał informacyjny do pobrania z Serwisu.

Regulamin – niniejszy Regulamin korzystania z Serwisu.

Serwis – usługa udostępnienia serwisu za pośrednictwem strony internetowej oraz aplikacji mobilnej, którego właścicielem jest Dostawca, który oferuje funkcjonalności opisane poniżej w Regulaminie.

Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Dostawcę na rzecz Użytkownika w zakresie Serwisu w tym w szczególności wysyłanie newslettera oraz wycena produktów lub usług świadczonych przez Administratora.

Użytkownik – podmiot będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą, na rzecz którego Dostawca świadczy usługi dostępu do Serwisu.

III. Użytkownicy.

Użytkownikiem może być Konsument – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada zdolność do czynności prawnych oraz Przedsiębiorca.

IV. Podanie danych osobowych przez Użytkownika

 1.    Korzystanie z Serwisu jest dobrowolne oraz bezpłatne.
 2.  Użytkownik w celu otrzymania dostępu do pełnej wersji Serwisu może zostać poproszony o podanie Dostawcy następujących danych osobowych: imię, nazwisko, adres e – mail.

V. Serwis  – zasady korzystania.  

 1. Na rzecz Użytkowników świadczona jest usługa wysyłki Newslettera. Dodatkowo po podaniu danych osobowych Użytkownik ma możliwość otrzymania od Dostawcy e-booka oraz innych usług, o których Dostawca poinformuje Użytkowników za pośrednictwem Serwisu.
 2. Użytkownik ma możliwość również uzyskać ofertę na pozostawione przez siebie zapytanie ofertowe zarówno za pośrednictwem formularza kontaktowego, jak również narzędzia umożliwiającego wycenę projektu.  
 3. Użytkownik, chcąc skorzystać z funkcjonalności Serwisu powinien wejść na stronę internetową www.appchance.pl oraz skontaktować się z nami lub wypełnić odpowiedni formularz.
 4. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy Serwisu  jakie są niezbędne do poprawnego działania Usługi u Użytkownika są następujące:
  1. dostęp do Internetu,
  2. przeglądarka internetowa.

VI. Zawarcie Umowy i jej obowiązywanie.

 1. Umowa o świadczenie Usługi, w tym o dostarczanie Newslettera, odpowiedź na zapytanie ofertowe lub inne pytania złożonego za pośrednictwem formularza kontaktowego, zostaje zawarta z chwilą poprawnego podania danych osobowych przez Użytkownika lub wypełnienia odpowiednich pól w Serwisie, oraz wyrażenia zgody na regulamin.
 2. Użytkownik może pobrać bezpłatną Publikację, w takim przypadku Użytkownik zobowiązany jest: wejść na odpowiednią zakładkę Serwisu, podać swój adres e-mail, na który otrzyma link pod którym może pobrać publikację, zaakceptować regulamin, oraz wyrazić zgodę na otrzymanie newslettera. Tylko spełnienie łącznie powyższych elementów uprawnia do pobrania bezpłatnej publikacji.
 3. Umowa świadczona jest przez Dostawcę na rzecz Użytkownika w zakresie opisanym w Regulaminie, z zastrzeżeniem postanowień ust. 5-9 poniżej.
 4. Dostawca odpowie na zadane pytanie, skontaktuje się z Użytkownikiem w celu doprecyzowania pytania lub przedstawi odpowiednią ofertę na wykonanie odpowiedniej usługi najpóźniej w terminie 7 dni roboczych od dnia złożenia zapytania. W uzasadnionych przypadkach Administrator zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu odpowiedzi, w takim przypadku każdorazowo poinformuje o tym Użytkownika.
 5. Użytkownik będący konsumentem, może w terminie 14 dni od zawarcia umowy o Usługę odstąpić od niej bez podania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą. Konsument może odstąpić od umowy poprzez złożenie Dostawcy oświadczenia o odstąpieniu od tej umowy.
 6. Użytkownik może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi w każdej chwili bez podania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia na adres Dostawcy, z zastrzeżeniem, że usunięcie Konta przez Użytkownika również powoduje rozwiązanie umowy o Usługę z Dostawcą.
 7. Dostawca może wypowiedzieć Umowę o Usługę zawartą z Użytkownikiem będącym konsumentem z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia.
 8. W przypadku Użytkowników niebędących konsumentami Dostawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi, bez wskazywania przyczyn, ze skutkiem natychmiastowym i poprzez przesłanie Użytkownikowi stosownego oświadczenia w tym względzie na adres e- mail Użytkownika podany podczas rejestracji Konta.
 9. Dostawca może rozwiązać  umowę w trybie natychmiastowym, gdy Użytkownik będący konsumentem obiektywnie rażąco narusza niniejszy Regulamin, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym lub w przypadku uzasadnionego podejrzenia przez Dostawcę wykorzystywania Serwisu w celach przestępczych. W takim przypadku przed rozwiązaniem umowy konsument zostanie poproszony o udzielenie wyjaśnień w związku z nieprawidłowościami.

VII. Obowiązki Użytkownika.

 1. Użytkownik zobowiązany jest do stosowania się do warunków Regulaminu oraz do przekazywania Dostawcy wszelkich informacji o nieprawidłowym działaniu Serwisu.  
 2. Zabrania się korzystania z Serwisu przez Użytkownika w sposób bezprawny, w tym w szczególności Użytkownik nie może:
  1. zamieszczać w serwisie treści wulgarnych, nieprzyzwoitych, profanujących, gorszących lub w inny sposób naruszających normy społeczne,
  2. zamieszać treści powszechnie przyjętych za niewskazane do odbioru przez dzieci,
  3. propagować treści naruszających lub mogących naruszać dobra osobiste innych osób lub ich inne prawa, w tym prawa autorskie,
  4. stosować gróźb lub inwektyw,
  5. zamieszczać jakiekolwiek treści o charakterze bezprawnym, w szczególności wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierających treści erotyczne lub pornograficzne, pochwalających faszyzm, nazizm, komunizm, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, obrażających symbole religijne/państwowe,
  6. używać programów (botów) generujących zapytania do Serwisu – wszelkie tego typu działania mogą zostać uznane za atak DoS, i) łamać ogólnie przyjętych zasad netykiety,
  7. prowadzić jakichkolwiek działań mogących utrudniać lub destabilizować działanie Serwisu, przy czym za działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie Serwisu uznaje się próby zakłócenia lub odcięcia treści innym Użytkownikom (ataki DoS, DDoS, DNS spoofing), phishing (fałszowanie informacji identyfikujących Użytkownika), pharming, wprowadzenie do sieci lub komputerów szkodliwego oprogramowania, nieautoryzowane skanowanie sieci lub komputerów innych Użytkowników lub, nieautoryzowane monitorowanie ruchu sieciowego lub inne próby przechwycenia informacji pochodzących od lub skierowanych do innych Użytkowników, nieautoryzowane próby przełamania zabezpieczeń Serwisu, używanie programów, skryptów lub poleceń zakłócających sesję innego Użytkownika, przejmowanie adresów IP oraz wysyłanie, zbieranie, sprzedaż lub dystrybucja niechcianej korespondencji e-mail (spamu).

VIII. Opłaty za korzystanie z Serwisu.

Dostawca świadczy Usługi nieodpłatnie.

IX. Postępowanie reklamacyjne.

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług przez Dostawcę oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Serwisu Użytkownik może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres contact@appchance.com lub pisemnie na adres siedziby Dostawcy. Rozpatrzenie reklamacji przez Dostawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni liczonych od daty złożenia reklamacji.
 2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
 3. Strony będą dokładać starań w celu rozwiązania sporów wynikających ze świadczenia Usługi na drodze polubownej. Jeżeli niniejsze nie będzie możliwe spory powstałe pomiędzy Dostawcą a Użytkownikiem będącym jednocześnie konsumentem zostaną poddane właściwym sądom powszechnym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Spory powstałe pomiędzy Dostawcą a Użytkownikiem niebędącym jednocześnie konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Dostawcy.

X. Inne postanowienia.

 1. Administrator udziela Użytkownikowi nieograniczoną czasowo i terytorialnie licencję na przesłane lub pobrane materiały Serwisu.
 2. Licencja obejmuje wyłącznie możliwość zapoznania się z treściami Serwisu i przesłanymi publikacjami.
 3. Licencja nie obejmuje w szczególności prawa Użytkownika do:
  1. rozpowszechniania ani udostępniania w jakikolwiek sposób pobranych danych stanowiących element Serwisu lub publikacji na rzecz osób trzecich,
  2. pobierania lub zwielokrotniania danych, stanowiących element Serwisu lub publikacji, do których przysługują Administratorowi wyłączne prawa autorskie, dla celów innych niż zapoznanie się z treściami zawartymi w Serwisie;
  3. rozpowszechniania, zwielokrotniania, kopiowania, udostępniania, dzierżawienia na rzecz osób trzecich danych zawartych w Serwisie bez względu na formę;
  4. udzielania sublicencji;
  5. dokonywania dekompilacji, deasemblacji, modyfikacji i  inżynierii wstecznej danych stanowiących element strony www oraz oprogramowania.
 4. Licencja ma charakter niewyłączny i niezbywalny.
 5. Regulamin jest udostępniany nieodpłatnie i nieprzerwanie na stronie internetowej appchance.pl w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie i zapisanie na nośniku w każdej chwili. Dostawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w Regulaminie, które będą niezwłocznie zamieszczane na stronie internetowej appchance.pl
 6. Usługa dostarczenia Serwisu świadczona jest zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa polskiego i w języku polskim.
 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r..
 8. Użytkownicy mogą uzyskać nieodpłatnie dostęp do tekstu niniejszego Regulaminu w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie, odtworzenie i wydrukowanie, w domenie https://appchance.pl